תקנון תחרות בפייסבוק ובאינסטגרם

מטרתו של תקנון זה הוא להסדיר ולקבוע באופן בלעדי ובכפוף לכל דין את הכללים על פיהם תתנהל תחרות ״XXXXXXX" בעמוד הפייסבוק + האינסטגרם של אתר סטנדאפיסט ("התחרות").
ההשתתפות בתחרות מעידה על הסכמתך לתקנון זה, ואתה מתבקש לקרוא אותו בקפידה. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק ואינסטגרם. אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש הללו לבין תקנון זה, הוראות התקנון תגבר.
למען הסר ספק מובהר, כי תקנון זה מופנה באופן אחיד לזכר ולנקבה, וכי ניסוחו בלשון זכר הוא לצורכי נוחות בלבד.

1. הגדרות
1.1. "עורכת התחרות" או "אתר האינטרנט" – סטנדאפיסט (שהיא מפעילת עמוד הפייסבוק והאינסטגרם, כהגדרתו להלן).
1.2. "עמוד הפייסבוק" – עמוד הפייסבוק של החברה, בכתובת: https://www.facebook.com/standupist

1.3 "עמוד האינסטגרם" – עמוד האינסטגרם של החברה, בכתובת: https://www.instagram.com/standupist

2. הוראות כלליות
2.1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם במסגרת התחרות ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אתר סטנדאפיסט או מי מטעמה.
2.2. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בינך, כמשתתף בתחרות, ובין אתר סטנדאפיסט או מי מטעמה, והשתתפותך בתחרות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצדך לכל תנאי התקנון. בהשתתפותך בתחרות אתה מצהיר ומתחייב כי קראת והבנת את כל האמור בתקנון זה, כי אתה מסכים לכל האמור בו וכי אתה מוותר על כל טענה ודרישה כנגד אתר סטנדאפיסט או מי מטעמה בקשר עם השתתפותך בתחרות.
2.3. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בקשר לתחרות, בכתב או בעל פה, מכל סוג שהוא, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר ייקבעו.
2.4. אתר סטנדאפיסט שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של האתר.

3. התחרות
3.1. אתר סטנדאפיסט יעלה לעמוד הפייסבוק פוסט ("הפוסט") המזמין את גולשי הפייסבוק/אינסטגרם (בכפוף לעמידתם בתנאים המפורטים סעיף ‏4, להלן – "המשתתפים והזכאים להשתתף") לכתוב למה דווקא להם מגיע ללכת להופעה של זוכה עונת הקומדי סטאר 2020 בבעלות רשת 13, כתגובה לפוסט.
3.2. בנוסף, יתבקש המשתתף לעקוב אחרי עמוד הפייסבוק או האינסטגרם של האתר, ולתייג בתגובה לפוסט 4 חברים נוספים ולשתף את הפוסט.
3.3. כל משתתף רשאי להשתתף פעם אחת בלבד באחת מהפלטפורמות השיווקיות של אתר סטנדאפיסט לבחירתו.
3.4. בסיום התוכנית קומדי סטאר בערוץ 13 ופרסום זכייה על הסטנדאפיסט הזוכה של העונה, יבחר משתתף אחד על ידי הוועדה המפקחת של התחרות אשר יזכה ב 5 כרטיסים (למשתתף והמתוייגים) להופעת סטנדאפ מלאה של זוכה התוכנית באדיבות אתר סטנדאפיסט .
3.5. ההשתתפות בתחרות כפופה לתקנון זה וכל סעיפיו, ואינה מותנית בתשלום כלשהו.

4. זכאים להשתתף בתחרות
אדם שהסכים לתנאי תקנון זה, העומד בתנאים המפורטים בסעיפים ‏4.1-‏4.4, להלן:
4.1. אזרח או תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים והוא כשיר ע"פ דין;
4.2. משתמש פעיל ברשת החברתית "פייסבוק" או "אינסטגרם" תחת השם שמופיע בתעודת הזהות שלו או בתרגומו המדויק לאנגלית, בעל פרופיל תקין ובעל תמונת פרופיל אותנטית;
4.3. אינו נמנה על עובדי אתר סטנדאפיסט (וחברות קשורות לה) ואף אינו קרוב משפחה של אדם כאמור מדרגה ראשונה.
4.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלול ממשתתף את הזכות להשתתף בתחרות, באופן זמני או קבוע, או לבטל את זכייתו, אם על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה הוא לא פעל לפי תקנון זה ו/או ביצע פעולות שיש בהן כדי להוות הפרה של כל דין ו/או אשר לדעת אתר סטנדאפיסט פעילותו איננה משרתת את המטרה לשמה נערכה התחרות ו/או אשר פוגעת בחברה או מי מטעמה. משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה מן החברה ואין ולא תהיה לו כל טענה או דרישה מכל מין וסוג (לרבות לקבלת הסבר או פיצוי) בגין פסילתו.

5. תקופת התחרות
5.1. תחילתה של התחרות בתאריך יום תחילת התוכנית בערוץ רשת 13, כאשר במועד זה יפורסם הפוסט האמור בסעיף ‏3.1 לעיל על ידי החברה, וסיומה בתאריך הפרק האחרון של התוכנית בערוץ 13.
5.2. החברה רשאית לשנות את תקופת התחרות, קרי – להאריכה או לקצרה, וכן לבטלה באופן מוחלט, והכל – כמפורט בעדכונים אשר יפורסמו בעמוד הפייסבוק. אתר סטנדאפיסט אינו מתחייבת לתת כל הודעה מוקדמת בקשר עם שינוי כאמור, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
5.3. בנוסף, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתר סטנדאפיסט יהיה רשאי לבטל את התחרות, בכל שלב שהוא, לרבות לאחר סיומה, במידה וכמות המשתתפים (כהגדרתם להלן) תהייה נמוכה מ-100 משתתפים נפרדים, או ככל שיתגלו זיופים במהלך התחרות, ולמשתתפים לא תהינה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול התחרות כאמור.

6. זכייה בתחרות
6.1. שופטי התחרות יבחרו על ידי אתר סטנדאפיסט, לרבות מתוך עובדי אתר סטנדאפיסט + כמות הלייקים שיצבור המשתתף בעבור הסיבה שבגללה הוא והחבר'ה צריכים ללכת להופעת סטנדאפ של זוכה הקומדי סטאר בסיום העונה.
6.2. לאחר תום תקופת התחרות, במועד שייקבע ע"י החברה, יבחנו שופטי התחרות מי מהמשתתפים עמד בקריטריונים ובדרישות התחרות ויבחרו את הזוכה על פי שיקול דעתם הבלעדי – זאת על סמך בדיקה מפורטת לתקנון זה בהתאם לסדר המשתתפים בתחרות פרטני ועמידה בכל הקריטריונים. הכרעתם של שופטי התחרות היא סופית ואינה ניתנת לערעור, והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאופן ו/או להליך ו/או לעצם הזכייה של הזוכה בתחרות.
6.3. שמות הזוכים יתפרסמו בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של אתר סטנדאפיסט, וכתגובה לפוסט התחרות, והזוכים יתבקשו להשאיר פרטים ליצירת קשר לצורך קבלת הפרס.
6.4. נציגי אתר סטנדאפיסט יצרו קשר עם הזוכה באמצעות הפייסבוק בתוך 14 ימי עסקים ממועד השארת הפרטים. על מנת להודיע לו על דבר הזכייה, לאמת את הפרטים שנמסרו ולקבל את הפרטים הנוספים הנדרשים לטובת קבלת הפרס.
6.5. ככל ונציגי החברה לא יצליחו ליצור קשר עם הזוכה, במשך תקופה של 10 ימי עסקים מתום תקופת התחרות (לרבות במקרה שהזוכה לא מסר פרטי יצירת קשר או שלא ניתן ליצור קשר עם הזוכה באמצעות פרטי הקשר שנמסרו), אזי אתר סטנדאפיסט תהא פטורה מהחובה למסור את הפרס הרלוונטי לאותו משתתף, הפרס יבוטל, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם הפרס. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך כל תקופה בתחרות, לרבות תקופת יצירת הקשר עם הזוכה.
6.6. לאתר סטנדאפיסט שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי המבצע, ובכלל זה את מועדי מימושו, ולהציע במקומם פרסים חלופיים, או לבטלם כליל, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

הפרס לזוכה בתחרות
6.7. הפרס לזוכה בתחרות הוא 5 כרטיסים להופעת סטנדאפ מלאה של זוכה תוכנית הקומדי סטאר 2020, בהתאם לאמור בסעיף ‏3.1 לעיל.
6.8. אתר סטנדאפיסט  רשאי לגרוע, להוסיף או לשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באפשרות הזוכה להמיר את הפרס בפרס אחר, לשנותו או להחליפו במוצר אחר, לדרוש או לקבל שווי כספי בגין הפרס או כל תחליף אחר.
6.9. המימוש לפרס היא לתקופה של 12 חודשים בלבד מרגע קבלתו.
6.10. הפרס יינתן כשובר מימוש להזמנה עצמית על ידי הזוכה. הפרס יימסר במשרדי אתר סטנדאפיסט או בכל סניף אחר של החברה, בהתאם להוראות שיימסרו לזוכה.
6.11. אם התברר כי הזוכה לא עמד בתנאי מתנאי התחרות, אתר סטנדאפיסט רשאי, בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי, לשלול ממנו את הזכות לקבל את הפרס ו/או להעבירו למשתתף אחר. כתנאי לקבלת הפרס, החברה רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וויתורים בהתאם להוראות תקנון זה. אם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, רשאית החברה לשלול את זכאותו לפרס.
6.12. מובהר, כי כתנאי בעת קבלת הפרס יידרש הזוכה להיות עוקב של אתר סטנדאפיסט ברשת החברתית בה השתתף בתחרות .

7. תוכן אסור
7.1. חל איסור מוחלט על כתיבת או העלאת תגובה ו/או פרסום תמונה המפרה זכויות יוצרים של מאן דהוא ו/או מהווה עדות או פותחת פתח לעבירה פלילית או עוולה אזרחית ו/או מהווה משום הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או פרסום חומרי תועבה ו/או פורנוגרפיה (ובכלל זה עירום כלשהו) ו/או מהווה גילויי גזענות ו/או אלימות ו/או איומים ו/או אפליה ו/או הינה פוגענית ו/או עוינת ו/או מעליבה ו/או מטעה ו/או פוגעת בצנעת הפרט ו/או מהווה הפרת סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ו/או מקימה עילה לתביעה ו/או מהווה הפרת הוראת כל דין לרבות אך לא להוציא חוק איסור לשון הרע , תשכ"ה-1965 ו/או חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981 ו/או חוק העונשין, התשל"ז-1977 ו/או מהווה חומר תעמולה ו/או הינה משום מסר פוליטי או מדיני ו/או המפרה זכויות חוזיות של מאן דהוא ו/או חומר שפרסומו נאסר בדין ו/או אשר אינה עומדת בכללי הפרסום של פייסבוק ("תוכן אסור"). תגובה מהסוג שפורט לעיל תימחק לאלתר ללא הודעה מוקדמת.
7.2. בכל מקרה בו יועלה ע"י משתתף תוכן אסור (לפי שיקול דעתה הבלעדי של אתר החברה) תהא החברה רשאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה, למנוע הצגת התוכן האסור ואם כבר הוצג אזי להסירו ו/או למחקו ולפסול את מועמדתו של מעלה התוכן האסור ולמשתתף לא תקום כל עילת דרישה או תביעה כלפי החברה בגין פעולתה כאמור.

8. אחריות
8.1. המשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את אתר סטנדאפיסט ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה.
8.2. אתר סטנדאפיסט ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל נזק שיגרם למשתתף בקשר עם התחרות, בין אם מדובר בנזק ישיר ובין אם מדובר בנזק עקיף.
8.3. המשתתף מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף במישרין או בעקיפין את תנאי תקנון זה.

9. שימוש במידע ע"י החברה
9.1. המשתתף מאשר בזאת אתר סטנדאפיסט, באופן בלתי חוזר, לעשות שימוש בתגובות, בתמונות או בכל חומר אחר המועלה על ידי המשתתפים בכל אופן שבו תבחר החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות כחלק ממערך השיווק של החברה. החברה תהא רשאית אך לא חייבת לשלב את התגובה או התמונות שהועלו במסגרתה כחלק מכל פעילות שיווקית אותה תערוך בכל דרך שהיא והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תקום כל זכות ו/או טענה ו/או תביעה בשל כך. למען הסר ספק מובהר כי זכות שימוש זו תהא בלא כל תמורה למשתתף.
9.2. המשתתף מסכים כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו בתחרות יכול שיסוקרו, יצולמו וישודרו באמצעי תקשורת שונים, לרבות אך לא להוציא עיתונות, טלוויזיה, שילוט, אתרי אינטרנט ועמוד הפייסבוק/איסנטגרם, וכי הוא מסכים לכך, לרבות לפרסום שמו, דמותו ופרטיו, וזאת ללא כל תמורה ו/או תמלוג כלשהם וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה נגד החברה בהקשר זה.

10. שונות
10.1. המשתתף מצהיר בזאת, כי יהיה אחראי בלעדי לכל טענה ו/או דרישה בעניין זכויות הקניין הרוחני, וכי הוא מתחייב לפצות את אתר סטנדאפיסט בגין כל הוצאה ו/או נזק שהיא תידרש לה בגין טענת צד' ג' לזכויות קניין רוחני ו/או זכויות אחרות בטקסט ו/או במלל ו/או בתמונה אשר יעלה המשתתף.
10.2. בעצם השתתפותו בתחרות, מאשר המשתתף ומקבל על עצמו בנוסף לתנאי תקנון זה, גם את תנאי השימוש של רשת פייסבוק ואינסטגרם במלואם.
10.3. על אף אתר סטנדאפיסט עושה כמיטב יכולתו לוודא את פעילותו התקינה של עמוד הפייסבוק / אינסטגרם, מובהר כי תקלות יכול ותארענה (לרבות בקווי תקשורת) ולחברה לא תקום כל אחריות בגינן. מובהר כי רק פוסטים שייקלטו בפועל על גבי הפוסט ישתתפו בתחרות.
10.4. המשתף מצהיר ומאשר כי אין לו ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי אתר סטנדאפיסט ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, לרבות זכייה או אי זכייה בהם.
10.5. אתר סטנדאפיסט תהא רשאית להעביר כל מידע אשר בידיה בכל מקרה בו חלה עליה החובה על פי חוק לעשות כן, לפי דרישת רשות כלשהי ו/או צו בימ"ש וכיו"ב. כמו כן תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור בכל מקרה בו יהא לה יסוד סביר להניח כי השימוש כאמור נחוץ בכדי: לגלות או למנוע מרמה או פעילות בלתי חוקית אחרת; לשמור על מחשבי החברה ו/או מי מטעמה; להתגונן בפני כל הליך משפטי; למנוע של כל פגיעה נפש.
10.6. השתתפות בתחרות היא באחריותו של המשתתף, אתר סטנדאפיסט לא ישא בכל אחריות בגין כל נזק ככל שייגרם למשתתף אגב או עקב השתתפותו.
10.7. התחרות הינה פעילות שיווקית ואינה מהווה הגרלה ו/או משחק אסור.
10.8. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסכמים במחוז תל אביב.